English - Espaņol | Thai
Click here to order or ask for more info

สร้อยพระศอแห่งพระพุทธเจ้า

(The Buddha’s Necklace)


- ฎอันยิ่งใหญ่ให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคน 108 ชีวิต ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เรานึกถึงสร้อยประคำ 108ของพระพุทธเจ้า

-เห็นได้ชัดว่า ไม่มีใครรับสิ่งที่ไม่ต้องการ จำนวนมากถูกเรียก แต่จำนวนน้อยที่ได้รับเลือก

- พระเยซูตรัสว่า อาจารย์แห่งอาจารย์ทั้งปวง จงเลือกทางอันแคบ ทางอันกว้างซึ่งคนส่วนใหญ่เลือก นำไปสู่ความวิบัติ ทางอันแคบนำไปสู่ชีวิต แต่น้อยคนนักที่จะหาพบ

-จักรวาล
เล่มนี้มีการจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

 
© 2021 Gnostic Editions Thailand. E-mails giathailandia@hotmail.com or gnostic_edit_th@hotmail.com
 
Available Books edited by Gnostic Editions Thailand About Gnostic Editions and Gnostic anthropology movement News about Gnostic anthropology Biography of the founder of Contemporary Gnostic anthropology movement, V.M. Samael Aun Weor The succesors of V.M. Samael Aun Weor Contact us Click for go to the Home of Gnostic Editions Thailand